Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obowiązująca w GZK Sp. z o.o. w Zaklikowie, zwanym poniżej GZK.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 j.t. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaklików (Uchwała nr VI/38/2019 z dn. 26.03.2019)  

 

 

 

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Wnioskodawca składa wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Do pobrania:

Wniosek o określenie technicznych warunków włączenia do sieci wod-kan – wersja pdf

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

Wraz z wnioskiem należy określić usytuowanie i sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz załączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości.

 • GZK określa warunki przyłączenia w terminie:

  – 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

  – 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach.

 • Warunki przyłączenia stanowią podstawę do opracowania dokumentów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

 • Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od ich wydania, lub w okresie ważności decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

 • W przypadku braku sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub braku możliwości technicznych świadczenia usług, GZK udziela pisemnej informacji w tym zakresie.

 • Odbiór warunków lub informacji w sprawie może odbywać się osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty, w zależności od wskazania przez Wnioskodawcę.

 

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Wnioskodawca (Inwestor) zleca wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza.

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej przyłączy wynikające z wytycznych GZK:

1. Załączniki

 • warunki techniczne GZK,

 • protokół z narady koordynacyjnej wraz uzgodnieniem usytuowania – jeżeli jest wymagany,

 • zgody i wymagania osób trzecich, w tym: właścicieli nieruchomości przez które przebiega przyłącze oraz zarządcy drogi – gdy dotyczy,
 • uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikające z obowiązujących przepisów wydane przez stosowne organy.

2. Część opisowa

 • dane techniczne projektowanych przewodów i uzbrojenia, obliczenia i dobór urządzeń (dla budynków innych niż jednorodzinne):
  – obliczenia zapotrzebowania wody, doboru wodomierza oraz średnicy przyłącza wodociągowego,
  – obliczenia i dobór urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne – gdy dotyczy.

3. Część graficzna

 • plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu, z uwzględnieniem istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu, niezbędnych profili podłużnych przyłączy, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości wraz z usytuowaniem punktów pomiarowych.

Plan należy przedstawić:

   • na mapie geodezyjnej do celów projektowych, lub

   • na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Art. 29A pkt.1 Prawa Budowlanego) – dla przyłączy lokalizowanych wyłącznie na terenie przyłączanej nieruchomości
   • dla przyłączy wodociągowych należy załączyć rysunek rzutu pomieszczenia na wodomierz lub studzienki wodomierzowej z wrysowanym, zwymiarowanym zestawem wodomierzowym z uwzględnieniem zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym zgodnie z normą,

   • dla przyłączy kanalizacyjnych, w przypadku projektowania urządzeń podczyszczających ścieki sanitarne lub urządzeń przeciwzalewowych – należy załączyć rzut najniższej kondygnacji z instalacją wod.-kan. ze wskazaniem lokalizacji ww. urządzeń,

   • rysunek konstrukcyjny studzienki wodomierzowej i kanalizacyjnej – dla rozwiązań nietypowych.

 

3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY

Wnioskodawca składa do GZK wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej oraz dwa egzemplarze dokumentacji.

Do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan – wersja pdf

GZK, w terminie 21 dni roboczych opiniuje dokumentację projektową pod względem zgodności przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi przyłączenia oraz wymaganiami zawartymi w Regulaminie. Uzgodnienie wydaje się w formie wpisu w dokumentacji projektowej. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w GZK.

4. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH.

Wnioskodawca (Inwestor) dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy:
zgodnie z art.30 Prawa Budowlanego zgłasza w organie administracji publicznej lub zgodnie z art.29a Prawa Budowlanego w GZK oraz zawiadamia GZK o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót (co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem).

Do pobrania:

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan – wersja pdf

  • Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt, zlecając jego/ich wykonanie uprawnionej do tego firmie wykonawczej.
  • Włączenie przyłączy do sieci może być realizowane przez Wykonawców pod nadzorem GZK.
  • Wybudowane przyłącza pozostają własnością Inwestora.
  • Inwestor zobowiązany jest do przygotowania instalacji wewnętrznej w budynku uwzględniając wymagania obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie:
   – zabezpieczenia sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem (montaż zaworu antyskażeniowego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-92/B-01706/Az1),
   – zabezpieczenia przeciwodorowego (wentylacja pionów kanalizacyjnych),
   – zabezpieczenia przed zalewaniem zwrotnym ściekami sanitarnymi (montaż zaworów przeciwzalewowych przy kanalizowaniu pomieszczeń poniżej poziomu terenu).

 

5. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

 

GZK dokonuje odbioru technicznego robót potwierdzającego sprawność przyłącza na podstawie odbiorów technicznych częściowych dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót.

  • Odbiory częściowe oraz końcowy przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron tj. Inwestora, Wykonawcy i GZK. Dokumentowanie odbiorów następuje poprzez spisanie protokołu pomiędzy przedstawicielami stron.

  • Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłączy i następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia gotowości do odbioru.

  • W ramach czynności związanych z odbiorami, GZK dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z uzgodnioną dokumentacją projektową.

  • Odbiór końcowy następuje w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.

  • Na dzień odbioru końcowego należy przygotować dokumentacje powykonawczą, w tym m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokół z odbioru pasa drogowego od zarządcy drogi – gdy dotyczy oraz uporządkować teren prac doprowadzając go do stanu pierwotnego.

  • W przypadku braku możliwości odbioru, sporządzany jest protokół z wykazem usterek. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień.

Do pobrania:

Zgłoszenie do końcowego odbioru przyłącza;

Protokół końcowego odbioru techn. przyłącza wodociągowego;

Protokół końcowego odbioru twchn. przyłącza kanalizacyjnego

Protokół odbioru robót częściowych

6. PODPISANIE UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW SANITARNYCHPo odbiorze końcowym Inwestor składa wniosek do KPWiK o zawarcie umowy oraz ustala w siedzibie Spółki termin montażu wodomierza głównego. Wodomierz montuje na własny koszt GZK. Umowa zawierana jest z osobą, której nieruchomość przyłączona jest do sieci.

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

GZK uruchamia przyłącze i rozpoczyna dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy i zamontowania wodomierza głównego. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci, skutkującej zmianą odbiorcy usług, GZK zawiera umowę z nowym odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, chyba że potrzeby nowego odbiorcy usług wymagają zmiany tych warunków.

7. EKSPLOATACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z art.5 pkt.2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.) „Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie”.

 

 

Przypominamy

Zgodnie z Art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 j.t.):

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa wart.6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000zł.

2.Karze określonej w ust.1podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art.7, tj.:

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa wart.6 ust. 2 i 4–7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art.6 ust.1, tak stanowi.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa wart.6 ust.1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000zł.

4a. Karze o kreślonej w ust.4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust.1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust.1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, w wysokości 1000zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągów