Przedmiotem działalności Zakładu jest stałe zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Zaklików w szczególności:

  • gospodarka odpadami komunalnymi,
  • zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Zaklików,
  • zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, utrzymania urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • eksploatacji, konserwacji, remontów bieżących i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wykonywania usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odpłatnego wykonywania usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu dla mieszkańców Gminy Zaklików,
  • utrzymanie czystości i porządku,
  • utrzymanie zieleni.