AKTUALNOŚCI

22 września 2022

Przerwa w dostawie wody – Goliszowiec

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Zaklikowie informuje: W dniu 22 września 2022 r. w związku z awaria prądu w Gminie Radomyśl nad Sanem, […]
14 września 2022

Decyzja PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce: Wrzesień 2022

Decyzja PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce: Wrzesień 2022
25 sierpnia 2022

Informacja o podwyżkach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

INFORMACJA Z dniem 1 września 2022 wchodzą w życie nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Zaklików dla […]
(15) 873 84 05

OGŁOSZENIE W SPRAWIE

ABOLICJI NIELEGALNYCH PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zaklikowie przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.

Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja ogłoszona przez GZK Sp. z o.o. Obowiązuje od 01 października do dnia 31 grudnia 2022r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody, nielegalne zrzuty ścieków, uszkodzenia wodomierzy, zerwanie lub brak plomb będą skutkowały złożeniem wniosku o wyciągniecie konsekwencji karnych.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłaszanie się do GZK Sp. z o.o, ul. Targowa 2, 37-470 Zaklików. Informację można także uzyskać pod numerem telefonu: 15 873-84-05.

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić zgłoszenie legalizacji przyłącza i  dostarczyć je do GZK Sp. z o.o w Zaklikowie wraz załącznikami:

  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości,
  • w przypadku Klienta Instytucjonalnego potrzebny będzie: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Jeżeli zostały wydane, należy dołączyć również:

  • warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
  • uzgodniony projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
  • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Pobierz:

Druk zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego

Skip to content