AKTUALNOŚCI

6 grudnia 2023

Decyzje PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce oraz Radomyśl nad Sanem

Listopad 2023: Decyzja PPIS w Stalowej Woli o przydatności wody do spożycia z ujęcia wody w Karkówce: Listopad 2023  Punkty poboru: DPS w Irenie, Irena 72. […]
7 listopada 2023

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Lipa, ulica Szkolna oraz Wojska Polskiego

28 września 2023

Informacja o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Zaklików

Informacja Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. informuje, że w dniu 2.IX.2023 r. w związku z  planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w miejscowości Zaklików, […]
(15) 873 84 05

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Zaklikowie informuje, że prowadzona będzie kontrola w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tj. sklepy, budynki usługowe i biurowe, szkoły, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.)

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zaklików, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

  • PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Odpady należy zbierać selektywnie z podziałem na odpowiednie frakcje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zaklików, w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania tych odpadów. Odpady segregowane należy zbierać w odpowiednio oznaczonych workach, zapewnianych przez podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Zaklików. Odpady zmieszane należy umieszczać w pojemnikach zapewnianych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie. Odpady takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, chemikalia i odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK „SELEKTYNKA”.

Prawidłowa segregacja ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów. Im większa ilość odpadów zmieszanych wystawianych w pojemnikach zostaje odebrana od mieszkańców, tym wyższe są koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy i tym samym wyższe stawki opłat za odpady dla mieszkańców.

  • CO W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW?

W sytuacji gdy podmiot odbierający odpady stwierdzi naruszenie zasad segregacji na pojemniku lub worku zostanie naklejona żółta naklejka. To sygnał dla mieszkańca, że nie zastosował prawidłowej segregacji i winien jej dokonać poprzez umieszczenie odpadów w odpowiednim worku lub pojemniku dla danej frakcji. Prawidłowo wypełniony worek lub pojemnik zostanie odebrany przez firmę odbierającą odpady podczas kolejnej wizyty, która odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Natomiast odpady komunalne takie jak popiół, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe itp., które nie są odbierane podczas regularnych kursów  należy usunąć i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ostrzegające naklejki mają na celu wzmożenie skuteczności prowadzonych działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

W sytuacji powtarzającej się nieprawidłowej segregacji, wobec właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do nałożenia w drodze decyzji podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 40,00 zł/mc za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Pamiętajmy, że:

  • nie trzeba myć posegregowanych opakowań, ale należy je opróżnić,
  • nie trzeba usuwać etykiet z butelek i słoików,
  • należy zgnieść wyrzucany karton, plastikową butelkę – pozwoli to zaoszczędzić miejsce w pojemniku lub worku, a także w śmieciarce.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. tel.(15) 87 38 405 i Urząd Miejski w Zaklikowie  Referat Opłat i Podatków tel. 453 031 017

Skip to content